Antreprenorii români debutanți, sprijiniți acum cu granturi și credite cu componentă de grant, prin noul Program Educație și Ocupare 2021-2027

14

România are la dispoziție 4,34 miliarde de euro, din fonduri europene și de la bugetul de stat, prin intermediul noului Program Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027. Aceste fonduri sunt destinate, în principal, proiectelor din zona socială, iar programul are în vedere și linii de finanțare pentru antreprenori debutanți. Spre deosebire de vechiul Program Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, antreprenorii debutanți vor putea primi, de data aceasta, pe lângă granturi, și credite cu componentă de grant, pentru a-și finanța startup-urile.

Vechiul Program Operațional Capital Uman 2014-2020 este înlocuit prin acest nou program aprobat de curând de Comisia Europeană. POCU a finanțat și proiecte tip startup, cum au fost Innotech Studentîntreprinderile sociale la sate sau mici afaceri deschise de tineri șomeri (NEETs).

Finanțarea în cadrul programului va fi reglementată printr-o serie de reguli generale care se vor regăsi în Ghidul solicitantului – condiții generale pentru PEO. Acest ghid este în prezent pus în dezbatere de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Acest ghid general va fi însoțit și completat de ghiduri specifice ale solicitantului, pentru lansarea fiecărei linii de finanțare în parte, cu regulile stabilite în particular pentru acele apeluri de proiecte.

Programul Educație și Ocupare 2021-2027, cu o alocare totală de 4,34 miliarde  de euro, va asigura, conform propunerii oficiale de Ghid general, intervenții ce vor viza:

– optimizarea pieței muncii (modernizarea instituțiilor, valorificarea potențialului tinerilor și îmbunătățirea accesului),

– antreprenoriat și economie socială,

– sporirea accesului la educație prin îmbunătățirea participării la învățământul antepreșcolar și preșcolar,

– prevenirea părăsirii premature a școlii,

– sporirea accesului/participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională,

– îmbunătățirea calității serviciilor educaționale,

– adaptare la piața muncii și tehnologii,

– proiecte destinate sprijinirii învățământului profesional și tehnic, și a procesului de învățare pe tot parcursul vieții.

Noul program este împărțit pe 9 priorități, una dintre acestea referindu-se în mod direct la antreprenoriat:  Prioritatea 4 – Antreprenoriat și economie socială. Singurul obiectiv specific al acestei priorități este îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri în vederea activării tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în special tinerii, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, și în același timp prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+).

Singura acțiune care are în vedere un  instrument financiar de tip creditare cu o componentă de grant este acțiunea 4.a.3.  – Sprijin acordat sectorului de economie socială pentru dezvoltare /inovare /scalare/extindere de întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție. Finanțări pentru antreprenoriat se regăsesc și în cadrul altor priorități ale PEO 2021-2027, dar numai la anumite obiective specifice din cadrul axelor respective:

Prioritatea 3. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți, având Obiectivul Specific ESO4.3 Promovarea unei participări echilibrate din perspectiva genului la piața muncii, condiții de muncă egale și un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, inclusiv prin intermediul accesului la servicii de îngrijire a copiilor și a persoanelor aflate în întreținere, la prețuri abordabile (FSE+).

Prioritatea  7. Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic, cu Obiectivul specific ESO4.5 Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)

Prioritatea 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității. În cadrul acestei Priorități, obiectivul specific care prevede finanțare pentru antreprenoriat este specific ESO4.7 Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților flexibile de actualizare a competențelor și de recalificare pentru toți, ținând seama de competențele antreprenoriale și digitale, printr-o mai bună anticipare a schimbării și a cerințelor de noi competențe bazate pe nevoile pieței muncii, precum și prin facilitarea tranzițiilor profesionale și promovarea mobilității profesionale (FSE+).

Finanțările prevăzute de toate acestea se acordă doar sub formă de granturi, adică fonduri nerambursabile.